Onder het formulier staan de voorwaarden, neem er kennis van.

Aanmelden op het contactformulier.

Contactformulier
Naam
E-mail

Dit veld leeg laten svp.

Website

Algemene Voorwaarden Ambachtelijke weverij


AW= de ambachtelijke weverij

Algemene Voorwaarden


Deel A
Betreffende de tweejarige opleiding ‘Ambachtelijke wever’
En ook de workshops.


(zie deel B voor de algemene voorwaarden betreffende de international weaving art academy

A1. Aanmelden
A1.1 Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en toesturen van het inschrijfformulier aan De Ambachtelijke Weverij, of door een mail via het contact formulier.
Aanmelding is altijd bindend.
A1.2 Na ontvangst van het formulier of de mail, ontvangt de cursist een factuur als inschrijvingsgeld, of direct een factuur van het betalen van de opleiding.
A1.3 Na ontvangst van de factuur heb je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan je je aanmelding zonder kosten annuleren. Dit moet echter wel gebeuren 14 dagen voor de eerst geplande lesdag.
A1.4 De opleiding gaat door bij voldoende inschrijvingen.

A2. Betalingsmogelijkheden
Overmaken op bankrekening
NL48ABNA0558294545
t.n.v. S.Roos h/o The New Weaving o.v.v. je naam

A3. Lesmateriaal
Benodigde materialen zijn niet bij het cursus- geld inbegrepen.

A4. Absentie
A4.1 Verhindering van deelname aan de lessen door de student, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.
A4.2 Bij verhindering van de docent (bij- voorbeeld wegens ziekte of een andere zeer dringende reden) zal AW vervanging regelen. Indien vervanging niet beschikbaar is wordt de student tijdig op de hoogte gesteld van alternatieven.

A5. Fotografie en filmmateriaal
A5.1 Het is mogelijk dat tijdens de opleiding foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld een brochure of de website.
A5.2 Het is niet toegestaan te filmen tijdens de lessen
A5.3 Het is niet toegestaan om films/foto’s van/tijdens AW-lessen en of -opdrachten te publiceren zonder toestemming van AW. Ook niet op besloten fora.

A6. Wijzigingen in het lesprogramma
Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt AW zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma. Deze wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de studenten. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

A7. Aansprakelijkheid
A7.1 AW is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van AW.
A7.2 AW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AW is uitgegaan van door de student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AW kenbaar behoorde te zijn.
A7.3 AW is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van studenten.
A7.4 Het door onachtzaamheid of met opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van AW en/of het AW-atelier (zowel inventaris als opstal) komt voor de rekening van de desbetreffende student.
A7.5 Studenten mogen geen eigendommen van AW meenemen naar huis. In het geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
A7.6 De student dient de schade waarvoor AW aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan AW te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
A7.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens AW vervalt binnen één jaar nadat de student bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

A8. Intellectueel eigendom
AW behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door AW verstrekte middelen. De studenten zijn niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan AW toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of op openbare blogs bekend te maken.

A9. Geheimhouding
Studenten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten tijdens de bijeenkomsten/fora ontvangen en waarvan studenten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

A10. Klachtenprocedure
Wij vinden het zeer belangrijk een goede relatie met onze studenten te onderhouden. Daarom vragen wij je om ons direct in te lichten indien je ergens niet tevreden over bent. Wij zullen altijd proberen een oplossing te vin- den en streven te allen tijde naar verbetering. Mochten wij er op deze manier niet uitkomen, dan hanteren wij de volgende regels:
A10.1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij AW. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-) student zijn of haar rechten ter zake verliest.
A10. 2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan AW kenbaar gemaakt te worden via:
a. mail: sytze.roos@gmail.com
of
b. per reguliere post naar Ambachtelijke weverij, Elektronstraat 12 unit 12c 1014 AP Amsterdam.
AW neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling (e-mail of post). De (aspirant-) student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. AW
zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.
A10. 3. Privacy
Een klacht zal door AW altijd vertrouwelijk worden behandeld.
A10. 4. Bevestiging klacht
AW zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.
A10. 5. Onderzoek klacht
AW verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.
A10. 6. Reactie op het onderzoek
AW zal binnen de onder punt A10.4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
A10. 7. Bij blijvend geschil
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost legt AW de klacht voor aan de Rechtbank te Amsterdam. AW aanvaardt de uitspraak van de kantonrechter als bindend.
A10.8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.

A11. Vrijwaring
A11.1 De student vrijwaart AW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de student toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van AW en de student aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
A11.2 Indien AW door derden mocht worden aangesproken, dan is de student gehouden AW zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van AW en derden komen verder voor rekening en risico van de student.
A12. Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen en verweren jegens AW en de door AW (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

A13. Werkingssfeer algemene voorwaarden
A13.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen AW en de student, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
A13.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AW, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
A13.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden AW en de student in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
A13.4 Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met AW zijn overeengekomen.

14. Overige vragen
Vragen van studenten van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding zullen binnen 10 werkdagen beantwoord worden. Vragen/brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.


Deel B
Betreffende de International Weaving Art Academy

B1. Aanmelden
B1.1 Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen
en toesturen van het inschrijfformulier aan AW.
B1.2 Na ontvangst van je aanbetaling à € 100,- plus btw,
op onze bankrekening is je aanmelding
voor IWA academy officieel.
De aanbetaling wordt van het cursusgeld afgetrokken.
B1.3 De volgorde van deelname wordt
bepaald door de datum van ontvangst van de
aanbetaling op onze bankrekening.
B1.4 De opleiding gaat door bij voldoende
inschrijvingen.
B2. Betalingsmogelijkheden
Overmaken op bankrekening
NL48ABNA0558294545
t.n.v. S.Roos h/o The New Weaving
o.v.v. je naam

B3. Dienstverlening op afstand
B3.1 In geval van dienstverlening op afstand
heeft AW het recht de student tot vooruitbetaling
van ten hoogste 50 procent van de prijs te
verplichten. AW vraagt een aanbetaling van €
100,- bij inschrijving.
B3.2 In geval van dienstverlening op afstand
heeft de student het recht de overeenkomst
gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten
van de overeenkomst, zonder opgave van
redenen, te herroepen. D.w.z.: na ontvangst
van de aanbetaling op onze bankrekening
heb je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14
dagen kan je je aanmelding zonder kosten
annuleren.
B3.3 Indien AW niet heeft voldaan aan zijn
informatieplicht of gegevens niet in de juiste
vorm heeft verstrekt, heeft de student het
recht de overeenkomst gedurende drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst, zonder
opgave van redenen te ontbinden. Indien
AW in die drie maanden alsnog voldoet aan
de informatieplicht, begint de dag nadat hij
alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn
van veertien kalenderdagen te lopen.
B3.4 De student kan de overeenkomst binnen
de bedenktijd van veertien dagen herroepen
op een door de student eigen gekozen wijze.
B3.5 Het herroepingsrecht vervalt op het
moment dat de student met de opleiding is
begonnen.
B3.6 Indien de student gebruik heeft gemaakt
van zijn herroepingsrecht, dan stort AW uiterlijk
veertien kalenderdagen na de ontbinding
van de overeenkomst het volledige aanbetaalde
bedrag terug.
B3.7 Na inschrijving voor de opleiding Weaving Artist
dient het afgesproken bedrag 6 weken
voor aanvang van de artweek op onze bankrekening
te staan. (Zie ook ‘gespreide betaling’).
B3.8 AW heeft het recht de
opleiding te annuleren indien er niet voldoende
aanmeldingen zijn.
B3.9 Het bepaalde in dit artikel geldt niet
indien de overeenkomst betrekking heeft op:
- diensten die verrichten worden op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
- diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop
AW geen invloed heeft en zich binnen de
herroepingstermijn voordoen;
- diensten die met de instemming van de
student al binnen de bedenktijd uitgevoerd
worden;
- diensten van persoonlijke aard;
- diensten op maat gemaakt.

B4. Kosten van de opleiding en gespreide
betaling
Gespreide betaling, in 2 termijnen, is
mogelijk. Bij betaling in één keer ontvang je
de hoogste korting. Zie voor de hoogte van
de bedragen de pagina ‘Kosten en inschrijven’
op deze website. Elke termijn moet op onze
bankrekening zijn ontvangen 6 weken voor
aanvang van het eerstvolgende blok.

B5. Lesmateriaal
Benodigde materialen zijn niet bij het cursusgeld
inbegrepen.
Voor aanvang van de opleiding krijg je een
materialenlijst toegezonden. Tijdens de
opleiding kunnen daar materialen aan worden
toegevoegd.
B6. Restitutie lesgeld
In verband met afspraken met gastdocenten
kan er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
In geval van zeer bijzondere en aantoonbare
gevallen kunnen de belangrijkste lessen in
overleg worden ingehaald. Aan deze inhaallessen
kunnen extra kosten verbonden zijn.

B7. Absentie
B7.1 Verhindering van deelname aan de
lessen door de student, om welke reden dan
ook, geeft geen recht op restitutie van het
lesgeld.
B7.2 Bij verhindering van een docent (bijvoorbeeld
wegens ziekte of een andere zeer
dringende reden) zal AW vervanging regelen.
Indien vervanging niet beschikbaar is wordt
de student tijdig op de hoogte gesteld van
alternatieven.

B8. Fotografie en filmmateriaal
B8.1 Het is mogelijk dat tijdens de opleiding
foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal
kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden,
bijvoorbeeld een brochure of de website.
B8.2 Het is niet toegestaan te filmen tijdens
de lessen
B8.3 Het is niet toegestaan om films/foto’s
van/tijdens AW-lessen en of -opdrachten te
publiceren zonder toestemming van AW. Ook
niet op besloten fora.

B9. Algemeen
B9.1 Van iedere student hebben wij een
e-mailadres nodig. Dit is nodig om deel te nemen
aan de online workshops en het besloten
forum.
B9.2 Om reden van kwaliteitsverbetering
behoudt AW zich het recht voor wijzigingen
aan te brengen in het programma. Deze
wijzigingen zullen worden voorgelegd aan
de studenten. Aan de brochure, website etc.
kunnen geen rechten worden ontleend.

B10. Aansprakelijkheid
B10.1 AW is slechts aansprakelijk voor directe
schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid
of opzet van AW.
B10.2 AW is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard dan ook, doordat AW is uitgegaan
van door de student verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor AW kenbaar
behoorde te zijn.
B10.3 AW is niet aansprakelijk voor diefstal
van, schade aan en/of het verdwijnen van
eigendommen en goederen van studenten.
B10.4 Het door onachtzaamheid of met opzet
veroorzaken van schade aan eigendommen
van AW en/of het weef atelier (zowel inventaris als
opstal) komt voor de rekening van de desbetreffende
student.
B10.5 Studenten mogen geen eigendommen
van AW meenemen naar huis. In het geval
van diefstal wordt aangifte gedaan bij de
politie.
B10.6 De student dient de schade waarvoor
AW aansprakelijk kan worden gehouden, zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
10 dagen na het ontstaan van de schade aan
AW te melden, een en ander op straffe van
verval van enig vergoedingsrecht van deze
schade.
B10.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering
jegens AW vervalt binnen één jaar nadat de
student bekend is geraakt met het schadebrengende
feit of hiermee redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn.

B11. Intellectueel eigendom
AW behoudt zich alle rechten van intellectuele
eigendommen voor met betrekking tot de
door AW verstrekte middelen. De studenten
zijn niet gerechtigd opleidingsmateriaal,
waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan
AW toekomen, op enigerwijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven of op openbare
blogs bekend te maken.

B12. Geheimhouding
Studenten verplichten zich tot geheimhouding
jegens derden van alle informatie die zij van
medestudenten tijdens de bijeenkomsten/fora
ontvangen en waarvan studenten het vertrouwelijke
karakter moeten begrijpen.

B13. Klachtenprocedure
Wij vinden het zeer belangrijk een goede
relatie met onze studenten te onderhouden.
Daarom vragen wij je om ons direct in te lichten
indien je ergens niet tevreden over bent.
Wij zullen altijd proberen een oplossing te vinden
en streven te allen tijde naar verbetering.
Mochten wij er op deze manier niet uitkomen,
dan hanteren wij de volgende regels:
B13.1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
dienen tijdig, volledig en duidelijk
omschreven te worden ingediend bij AW.
Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke
termijn nadat de (aspirant-)student de
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen
constateren’. Het niet tijdig indienen van de
klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)
student zijn of haar rechten ter zake verliest.
B13. 2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan AW kenbaar
gemaakt te worden via:
a. mail: sytze.roos@gmail.com
of
b. per reguliere post naar
Ambachtelijke weverij, Elektronstraat 12 unit 12 c
1014 AP Amsterdam
AW neemt alleen schriftelijke klachten in
behandeling (e-mail of post). De (aspirant-)
student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud
van de klacht is.
Indien het een relatief eenvoudig en snel op
te lossen probleem betreft, kan het probleem
telefonisch kenbaar worden gemaakt. AW
zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing
voorstellen.
B13. 3. Privacy
Een klacht zal door AW altijd vertrouwelijk
worden behandeld.
B13. 4. Bevestiging klacht
AW zal binnen vijf werkdagen na ontvangst
van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging
sturen aan de klager. Indien
niet direct een oplossing geboden kan worden,
zal in dit schrijven tevens een indicatie worden
gegeven van de termijn waarbinnen een nader
onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld
zal worden.
B13. 5. Onderzoek klacht
AW verplicht zich een nader onderzoek te
starten naar de ingediende klacht en streeft
ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen
te kunnen treffen waarmee de klager
kan instemmen.
B13. 6. Reactie op het onderzoek
AW zal binnen de onder punt 13.4 gecommuniceerde
termijn met klager corresponderen
over de uitkomst van het onderzoek, het genomen
besluit en eventuele vervolgacties.
B13. 7. Bij blijvend geschil
Indien de klacht niet in onderling overleg kan
worden opgelost legt AW de klacht voor aan
de Rechtbank te Amsterdam. AW aanvaardt
de uitspraak van de kantonrechter als bindend.
B13.8. Klachten en de wijze van afhandeling
worden geregistreerd en voor de duur van één
jaar bewaard.

B14. Vrijwaring
B14.1 De student vrijwaart AW voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan de student toerekenbaar
is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van
grove schuld of opzet van de kant van AW en
de student aantoont dat hem ter zake geen
enkel verwijt treft.
B14.2 Indien AW door derden mocht worden
aangesproken, dan is de student gehouden
AW zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle
kosten en schade aan de zijde van AW
derden komen verder voor rekening en risico
van de student.

B15. Verjaringstermijn
B15.1 Voor alle vorderingen en verweren
jegens AW en de door AW (eventueel)
ingeschakelde derden geldt, in afwijking van
de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn
van één jaar.

B16. Werkingssfeer algemene voorwaarden
B16.1 Deze algemene voorwaarden gelden
voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
gesloten tussen AW en de student,
tenzij van deze algemene voorwaarden door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
B16.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op overeenkomsten met
AW, voor de uitvoering waarbij derden dienen
te worden betrokken.
B16.3 Indien gebleken is dat één of meer
bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de
algemene voorwaarden voor al het overige in
stand. In geval van deze situatie treden AW
en de student in overleg met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen.
B16.4 Afwijkingen van de overeenkomst en
algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met AW
zijn overeengekomen.

B17. Overige vragen
Vragen van studenten van administratieve
aard of met betrekking tot de opleiding zullen
binnen 10 werkdagen beantwoord worden.
Vragen/brieven die een langere verwerkingstijd
vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord
met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord
kan verwachten.

B18. CRKBO
AW is niet geregistreerd bij het CRKBO en derhalve niet
vrijgesteld van BTW-heffing.
We moeten 21% BTW heffen over de opleidingskosten.
B19. Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AW partij
is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland
wordt uitgevoerd of indien de student zijn
woonplaats in het buitenland heeft.